Σπαστικότητα και πολλαπλή σκλήρυνση

Η σπαστικότητα είναι ένα από τα βασικότερα προβλήματα που εμφανίζεται στους ασθενείς με Σ.Κ.Π. η οποία προκαλεί σοβαρό περιορισμό στη κινητικότητά του ασθενούς.

Ο στόχος που φυσικοθεραπευτή είναι να ομαλοποιήσει τον μυϊκό τόνο και να αναχαιτίσει την ανάπτυξη παθολογικών κινητικών προτύπων. Η φυσικοθεραπευτική προσέγγιση περιλαμβάνει την εφαρμογή θεραπευτικών προγραμμάτων – ασκήσεων που στοχεύουν στην διατήρηση του λειτουργικού επιπέδου του ασθενή.

Ο Φυσικοθεραπευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει πολλές τεχνικές όπως PNF για να διδάξει στον ασθενή λειτουργικές δραστηριότητες όπως το ρολλάρισμα του κορμού, την αλλαγή θέσης του σώματος αλλά και το πως θα αναχαιτίσει την σπαστικότητα.